THÔNG BÁO: " BÁN ĐẤU GIÁ PHẾ PHẨM, PHẾ LIỆU CAO SU TẠI XÍ NGHIỆP BÌNH DƯƠNG"

02:12:16 | 21/12/2020

Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Niềm Nam


THÔNG BÁO


Bán đấu giá phế phẩm, phế liệu cao su tại XN Bình Dương như sau:


>>> Tải tất cả nội dụng tại đây