THÔNG BÁO: " BÁN ĐẤU GIÁ PHẾ PHẨM, PHẾ LIỆU CAO SU TẠI XÍ NGHIỆP LỐP RADIAL"

01:12:59 | 21/12/2020

Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Niềm Nam


THÔNG BÁO


Bán đấu giá phế phẩm, phế liệu cao su tại XN Lốp Radial như sau:


>>> Tải tất cả nội dung tại đây