THÔNG BÁO: "HOÃN ĐẤU GIÁ ĐỐI VỚI BA GÓI CHÀO GIÁ PHẾ LIỆU : VAN CÁC LOAI, TANH, VÀ CAO SU NGUYÊN LIỆU"

11:06:35 | 29/06/2021

Tải thông báo đầy đủ tại ĐÂY News Casumina


ANNOUNCEMENT: "REUTERS FOR THREE SCRAP PRICE PACKAGES: VALVE OF TYPES, TAIL, AND RUBBER MATERIALS"


ANNOUNCEMENT: "AUCTION CANCELLED FOR THREE OFFER PACKAGES FOR SCRAP : VALVE, TAIL, AND RUBBER MATERIALS"

ANNOUNCEMENT: "AUCTION CANCELLED FOR THREE SCRAP PRICE PACKAGES: VALVE OF TYPES, TAIL, AND RUBBER MATERIAL"