TUYÊN TRUỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TÌNH HÌNH MỚI TRONG CÔNG TY CASUMINA

02:07:41 | 28/07/2020

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CASUMINA 

CÔNG VĂN TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TÌNH HÌNH MỚI