Thông báo bán thanh lý phế liệu pallet nhựa phế - Xí nghiệp Radial - thông báo số 01 năm 2024

10:01:41 | 03/01/2024

Casumina thông báo theo thông báo số: 01/2024/TB-RADIAL ngày 02/01/2024 như sau:

              Tải thông báo đầy đủ tạiĐÂY