Thông báo bán thanh lý phế liệu pallet nhựa phế - Xí nghiệp Radial - thông báo số 67 năm 2023

03:11:20 | 10/11/2023

Casumina thông báo theo thông báo số: 67/2023/TB-RADIAL ngày 09/11/2023 như sau:

              Tải thông báo đầy đủ tạiĐÂY