Thông báo bán thanh lý phế liệu pallet nhựa phế - Xí nghiệp Radial - thông báo số 72 năm 2023

03:12:52 | 04/12/2023

Casumina thông báo theo thông báo số: 72/2023/TB-RADIAL ngày 02/12/2023 như sau:

              Tải thông báo đầy đủ tạiĐÂY